ၶေႃႈမုၼ်းၵပ်းၵႆၢႇ

ၶိုၼ်ႈ>>

မိူင်းသႅင်ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ2018ၼႂ်းမိူင်းတႆးတီႈလႆၢးၶႃႈ ပဵၼ်ပူးလီးသတ်ႇTechnologyလႄႈPorduction ပုၼ်ႈၽွင်းႁဝ်းၵေႃႈတွၼ်ႈတႃႇမိူင်းတႆးလႄႈၵူၼ်းတႆးပေႃးတေ ၶိုတ်ႈၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူၼ်တၢင်ႇမိူင်းလႄႈ ၽႂ်ႁဝ်းလႆႈၶတ်းၸႂ်ယူႇတႃႇသေ

ၶေႃႈယိုင်းဢၢၼ်းပူးလီးသတ်ႇ

တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတႆးၵူႈမိူင်းၵူႈတီႈပေႃးတေ ၶဝ်ႈထိုင်ၵၼ်ငႆၢႈငႆၢႈၼၼ်ႉၽႆၢႇထိၵ်ႉၼူဝ်ႇလူဝ်ႇယီႉ လႄႈဢိင်ႇတိူဝ်ၼဵတ်ႉပေႃးတေၸွတ်ႇတူဝ်ႈမိူင်းတႆး ပတ်ႉပုၼ်ႉလႄႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းတႆးၽႆၢႇႁဝ်းတေၵပ်းသိုပ်ႇ ၽႆၢႇၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈႁဝ်းၶႃႈတေၶတ်းၸႂ်ၶူင်ႈသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းမီးၶႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈဝၼ်းၼိုင်ႈတေပဵၼ်မႃးယူႇ

ဝီးတီးဢူဝ်းၼေႉၼမ်း

ဝီးတီးဢူဝ်းပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇပူးလီးသတ်ႇႁဝ်း